نام واحد : کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

نام محصول : ملاس نیشکر

 • سریال مجوز : 2006231
 • شماره مجوز : 1607
 • تاریخ مجوز : 30/01/1390
 • کد محصول : 15421410
 • شرح محصول : انواع ملاس نیشکروغیره
 • ظرفیت : 40,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%