نام واحد : فرآوری تابان میگو

نام محصول : عمل اوری وبسته بندی وانجمادما

 • سریال مجوز : 2006665
 • شماره مجوز : 6882
 • تاریخ مجوز : 18/11/1379
 • کد محصول : 15121410
 • شرح محصول : عمل اوری وانجماد بسته بندی ابزیان ومحصولات حاصل ازانها
 • ظرفیت : 650 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%