نام واحد : بازرگانی نخل ابرش

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما

 • سریال مجوز : 2006818
 • شماره مجوز : 9161
 • تاریخ مجوز : 31/06/1382
 • کد محصول : 15131922
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما
 • ظرفیت : 2,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%