نام واحد : تعاونی گروه شماره 63 رامهرمز

نام محصول : محصولات گوشتی امادهبرای غذای

 • سریال مجوز : 2002195
 • شماره مجوز : 5442
 • تاریخ مجوز : 29/04/1376
 • کد محصول : 15111710
 • شرح محصول : محصولات گوشتی اماده ونیمه اماده { برای غذای انسان }
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%