نام واحد : تعاونی وخدمات تولیدکنندگان مرغداران رامهرمز

نام محصول : پودرضایعات کشتارگاهی

 • سریال مجوز : 2007594
 • شماره مجوز : 3272
 • تاریخ مجوز : 15/02/1386
 • کد محصول : 15111810
 • شرح محصول : پودرغیرخوراکی ازگوشت وضایعات کشتارگاهی
 • ظرفیت : 215 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%