نام واحد : شرکت تعاونی نام آوران کشاورزی میشو2444

نام محصول : تمبرهندی ومشابه

 • سریال مجوز : 1142375
 • شماره مجوز : 29288
 • تاریخ مجوز : 12/08/1389
 • کد محصول : 15131131
 • شرح محصول : تمبرهندی ومشابه
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 29%
  29%