نام واحد : مجتمع کشت وصنعت وروغن ماهیدشت کرمانشاه

نام محصول : تولید انواع روغن خام وکنجاله

 • سریال مجوز : 2010212
 • شماره مجوز : 18949
 • تاریخ مجوز : 23/12/1383
 • کد محصول : 15141210
 • شرح محصول : روغن نباتی خام ازموادنباتی وکنجاله روغن کشی
 • ظرفیت : 510,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%