نام واحد : شهد کارون

نام محصول : قندکله وکلوخپرسی

 • سریال مجوز : 2010321
 • شماره مجوز : 8910
 • تاریخ مجوز : 26/06/1384
 • کد محصول : 15421222
 • شرح محصول : قندکلوخ وکله ازنیشکر
 • ظرفیت : 2,950 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%