نام واحد : کانساردانه اهواز

نام محصول : پودر صدف

 • سریال مجوز : 2010384
 • شماره مجوز : 1276
 • تاریخ مجوز : 07/02/1383
 • کد محصول : 15121621
 • شرح محصول : پودر صدف
 • ظرفیت : 6,750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%