نام واحد : تعاونی پرورش وتکثیر شتر مرغ شیراز

نام محصول : پودر غیر خوراکی ازگوشت و ضایعات کشتارگاهی

 • سریال مجوز : 2420711
 • شماره مجوز : 37893
 • تاریخ مجوز : 29/08/1389
 • کد محصول : 15111810
 • شرح محصول : پودرغیرخوراکی ازگوشت وضایعات کشتارگاهی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%