نام واحد : پرش

نام محصول : کنسروگوشت مرغ

 • سریال مجوز : 2004889
 • شماره مجوز : 4455
 • تاریخ مجوز : 04/04/1383
 • کد محصول : 15111512
 • شرح محصول : کنسروگوشت مرغ
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%