نام واحد : فدک نارجنوب

نام محصول : ترشیجات

 • سریال مجوز : 2012464
 • شماره مجوز : 9112
 • تاریخ مجوز : 30/06/1384
 • کد محصول : 15131230
 • شرح محصول : ترشیجات
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%