نام واحد : زرین جنوب کرخه

نام محصول : تالو

 • سریال مجوز : 2012465
 • شماره مجوز : 1381
 • تاریخ مجوز : 26/01/1386
 • کد محصول : 15111813
 • شرح محصول : پودرچربی صنعتی
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%