نام واحد : عزیز قاطع

نام محصول : برنجکوبی

 • سریال مجوز : 2012587
 • شماره مجوز : 10008
 • تاریخ مجوز : 17/07/1384
 • کد محصول : 15311230
 • شرح محصول : برنجکوبی
 • ظرفیت : 2,250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%