نام واحد : فرآورده های لبنی آل حمزه

نام محصول : دوغبدون گاز

 • سریال مجوز : 2013353
 • شماره مجوز : 11935
 • تاریخ مجوز : 05/06/1387
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 1,248 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%