نام واحد : سهامی دزدشت

نام محصول : خیار شور نیو ویک و5 کیلو

 • سریال مجوز : 2013415
 • شماره مجوز : 13741
 • تاریخ مجوز : 05/07/1389
 • کد محصول : 15131212
 • شرح محصول : خیار شور
 • ظرفیت : 3,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%