نام واحد : سهامی دزدشت

نام محصول : مرباجات

 • سریال مجوز : 2013415
 • شماره مجوز : 13741
 • تاریخ مجوز : 05/07/1389
 • کد محصول : 15131310
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 6,750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%