نام واحد : سهامی دزدشت

نام محصول : ابمیوه ازکنسانتره

 • سریال مجوز : 2013415
 • شماره مجوز : 13741
 • تاریخ مجوز : 05/07/1389
 • کد محصول : 15131740
 • شرح محصول : ابمیوه ازکنسانتره
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%