نام واحد : بسته بندی وصادرات خرمای عباس

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما

 • سریال مجوز : 2013699
 • شماره مجوز : 15766
 • تاریخ مجوز : 29/07/1388
 • کد محصول : 15131922
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%