نام واحد : عظیم میراخوری

نام محصول : نمک دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 35887700000000
 • شماره مجوز : 123/8487
 • تاریخ مجوز : 02/03/1394
 • کد محصول : 1422412307
 • شرح محصول : نمک دانه بندی شده
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : انواع نمک وکلرورسدیم خالص -آب دریا(1422)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%