نام واحد : پیام دانه خوزستان

نام محصول : نگهداری ودرجه بندی وبوجاری وس

 • سریال مجوز : 2013994
 • شماره مجوز : 9990
 • تاریخ مجوز : 04/05/1391
 • کد محصول : 15311413
 • شرح محصول : نگهداری ودرجه بندی وبوجاری وسم زنی انواع غلات بدون بسته بند
 • ظرفیت : 12,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%