نام واحد : قندخوبان دزفول

نام محصول : قندکلوخ وکله ازنیشکر

 • سریال مجوز : 2003045
 • شماره مجوز : 7327
 • تاریخ مجوز : 14/04/1385
 • کد محصول : 15421222
 • شرح محصول : قندکلوخ وکله ازنیشکر
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%