نام واحد : جوان امید آینده

نام محصول : همبرگر

 • سریال مجوز : 2014811
 • شماره مجوز : 15071
 • تاریخ مجوز : 22/07/1385
 • کد محصول : 15111712
 • شرح محصول : همبرگر
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%