نام واحد : تک آذین

نام محصول : کباب لقمه

 • سریال مجوز : 2001197
 • شماره مجوز : 11944
 • تاریخ مجوز : 05/06/1390
 • کد محصول : 15111711
 • شرح محصول : کباب لقمه
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%