نام واحد : تبرید محاسب

نام محصول : فیش برگروفیش فینگروفیش بال

 • سریال مجوز : 2002679
 • شماره مجوز : 26292
 • تاریخ مجوز : 19/12/1387
 • کد محصول : 15121510
 • شرح محصول : خوراک ازابزیان برای تغذیه انسان
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%