نام واحد : تبرید محاسب

نام محصول : کنسروماهی تون

 • سریال مجوز : 2002679
 • شماره مجوز : 26292
 • تاریخ مجوز : 19/12/1387
 • کد محصول : 15121113
 • شرح محصول : کنسروماهی تون
 • ظرفیت : 4,650 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%