نام واحد : بسته بندی پیمان فرد جنوب

نام محصول : بسته بندی مایه خمیر

 • سریال مجوز : 2017764
 • شماره مجوز : 11723
 • تاریخ مجوز : 03/06/1389
 • کد محصول : 15492461
 • شرح محصول : خمیرمایه
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%