نام واحد : فرآورده های گوشتی بهخوراک

نام محصول : سس های غذایی سرد وگرم

 • سریال مجوز : 2002048
 • شماره مجوز : 11256
 • تاریخ مجوز : 31/05/1388
 • کد محصول : 15492430
 • شرح محصول : انواع سس های غذایی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%