نام واحد : روغن نباتی ارجان نوین

نام محصول : تولید وبسته بندی روغن سرخ کردنی نیمه هیدروژنه

 • سریال مجوز : 2021211
 • شماره مجوز : 32851
 • تاریخ مجوز : 03/11/1389
 • کد محصول : 15141511
 • شرح محصول : تولید وبسته بندی روغن سرخ کردنی نیمه هیدروژنه
 • ظرفیت : 90,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 92%
  92%