نام واحد : نوشین دز

نام محصول : سس مایونز

 • سریال مجوز : 2004562
 • شماره مجوز : 3353
 • تاریخ مجوز : 18/02/1387
 • کد محصول : 15492431
 • شرح محصول : سس مایونز
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%