نام واحد : کارا صنعت برکت-شرکت

نام محصول : انواع بازدارنده خوردگی

 • سریال مجوز : 1325986
 • شماره مجوز : 28439
 • تاریخ مجوز : 27/06/1389
 • کد محصول : 24221270
 • شرح محصول : انواع بازدارنده خوردگی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات وسموم دفع افات وسایرموادشیمیائی موردمصرف(2421)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%