نام واحد : داروسازی سپیداج

نام محصول : انواع داروهای کلیه و مجاری ادراری و تناسلی به شکل پودر

 • سریال مجوز : 580046000000
 • شماره مجوز : 302322/1/100
 • تاریخ مجوز : 03/09/1395
 • کد محصول : 2423414569
 • شرح محصول : انواع داروهای کلیه و مجاری ادراری و تناسلی به شکل پودر
 • ظرفیت : 1,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : محصولات داروئی-موادشیمیائی مورداستفاده درداروسازی ودارویی(2423)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%