نام واحد : علی اقا فرخیان

نام محصول : فشفشه وسائل اتش بازی

 • سریال مجوز : 3716547
 • شماره مجوز : 9853
 • تاریخ مجوز : 03/05/1389
 • کد محصول : 24291123
 • شرح محصول : وسائل اتش بازی
 • ظرفیت : 45 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%