نام واحد : پویا شیمی بوعلی

نام محصول : سولفات سدیم

 • سریال مجوز : 3309815
 • شماره مجوز : 2441
 • تاریخ مجوز : 24/09/1390
 • کد محصول : 24111618
 • شرح محصول : سولفات سدیم
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کودهاوترکیبات ازته(2412)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%