نام واحد : نوآوران مهیا شیمی پاژ

نام محصول : بسته بندی اسید کلریدریک جوهرنمک

 • سریال مجوز : 1934666
 • شماره مجوز : 10449
 • تاریخ مجوز : 17/09/1389
 • کد محصول : 24111318
 • شرح محصول : بسته بندی اسید کلریدریک جوهرنمک
 • ظرفیت : 75 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%