نام واحد : کشت و صنعت چوبین چتر سفید

نام محصول : کمپوست حیوانی غنی شده

 • سریال مجوز : 580055000000
 • شماره مجوز : 127/24575
 • تاریخ مجوز : 10/07/1393
 • کد محصول : 2412512382
 • شرح محصول : کمپوست حیوانی غنی شده
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کودهاوترکیبات ازته(2412)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 64%
  64%