نام واحد : تولیدی دماوند دارو

نام محصول : مواد اولیه داروهای شیمیائی-گاباپنتین

 • سریال مجوز : 2212353
 • شماره مجوز : 11867
 • تاریخ مجوز : 23/03/1389
 • کد محصول : 24232210
 • شرح محصول : مواد اولیه داروهای شیمیائی
 • ظرفیت : 25 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : محصولات داروئی-موادشیمیائی مورداستفاده درداروسازی ودارویی(2423)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%