نام واحد : تولیدی لیان اکسیژن آریا

نام محصول : گاز استیلن

 • سریال مجوز : 1603260
 • شماره مجوز : 1193784
 • تاریخ مجوز : 16/03/1389
 • کد محصول : 24111113
 • شرح محصول : گاز استیلن
 • ظرفیت : 450,000 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%