نام واحد : امیرحسین اسلامپور

نام محصول : رنگ و پوشش هواخشک

 • سریال مجوز : 580073000000
 • شماره مجوز : 77130
 • تاریخ مجوز : 16/11/1392
 • کد محصول : 2422512329
 • شرح محصول : رنگ و پوشش هواخشک
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%