نام واحد : رنگ باستان کار

نام محصول : ضد زنگ

 • سریال مجوز : 3701426
 • شماره مجوز : 6287
 • تاریخ مجوز : 23/03/1389
 • کد محصول : 24221250
 • شرح محصول : ضد زنگ
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%