نام واحد : زرافشان شیمی دزفول

نام محصول : اب باطری

 • سریال مجوز : 2011669
 • شماره مجوز : 4492
 • تاریخ مجوز : 01/03/1389
 • کد محصول : 24291722
 • شرح محصول : اب مقطر باطری
 • ظرفیت : 6,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%