نام واحد : زرافشان شیمی دزفول

نام محصول : شیشه شوی اتومبیل

 • سریال مجوز : 2011669
 • شماره مجوز : 4492
 • تاریخ مجوز : 01/03/1389
 • کد محصول : 34301132
 • شرح محصول : مجموعه شیشه شور خودرو
 • ظرفیت : 300,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%