نام واحد : تولیدی گل پسند بابل - س خ

نام محصول : انواع مایعات پاک کننده سطوح APC

 • سریال مجوز : 3019132
 • شماره مجوز : 701/4633
 • تاریخ مجوز : 26/02/1391
 • کد محصول : 24241240
 • شرح محصول : انواع مایعات پاک کننده
 • ظرفیت : 860 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%