نام واحد : محمد زیاد

نام محصول : بسته بندی موادشیمیائی به صورت پودر

 • سریال مجوز : 3708571
 • شماره مجوز : 5683
 • تاریخ مجوز : 16/03/1389
 • کد محصول : 24112660
 • شرح محصول : بسته بندی موادشیمیائی به صورت پودر
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%