نام واحد : شیمیایی رنگین پاش

نام محصول : کوتینگهای غذایی پوشش داخل قوطیهای بسته بندی مواد غذایی

 • سریال مجوز : 1712980
 • شماره مجوز : 57254
 • تاریخ مجوز : 19/04/1373
 • کد محصول : 24221240
 • شرح محصول : انواع موادپوشش دهنده
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%