نام واحد : فوادآرا

نام محصول : ظروف لوله ای آلومینیومی(تیوب)

 • سریال مجوز : 580078000000
 • شماره مجوز : 100/134597
 • تاریخ مجوز : 16/09/1392
 • کد محصول : 2899512356
 • شرح محصول : ظروف لوله ای آلومینیومی(تیوب)
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 69%
  69%