نام واحد : جمیل

نام محصول : لاک ناخن

 • سریال مجوز : 3100660
 • شماره مجوز : 8330
 • تاریخ مجوز : 07/04/1389
 • کد محصول : 24241476
 • شرح محصول : محلول پاک کننده لاک ناخن
 • ظرفیت : 10
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%