نام واحد : گازهای صنعتی فارس سالارجنوب

نام محصول : اکسیژن مایع

 • سریال مجوز : 2417278
 • شماره مجوز : 16231
 • تاریخ مجوز : 09/04/1389
 • کد محصول : 24111111
 • شرح محصول : گاز اکسیژن
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%