نام واحد : شرکت آمور کیمیا سرحد

نام محصول : اسپریهای خوشبوکننده بدن

 • سریال مجوز : 1217331
 • شماره مجوز : 1101/4161
 • تاریخ مجوز : 28/12/1390
 • کد محصول : 24241415
 • شرح محصول : اسپریهای خوشبوکننده بدن
 • ظرفیت : 2,000,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%