نام واحد : کیمیا گران بهزیست

نام محصول : کیت تشخیص باکتریایی

 • سریال مجوز : 580086000000
 • شماره مجوز : 14601/123
 • تاریخ مجوز : 03/04/1395
 • کد محصول : 2423514427
 • شرح محصول : کیت تشخیص باکتریایی
 • ظرفیت : 300,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : محصولات داروئی-موادشیمیائی مورداستفاده درداروسازی ودارویی(2423)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%