نام واحد : شیدور پارس

نام محصول : چربی گیر پودری

 • سریال مجوز : 580101000000
 • شماره مجوز : 701/32803
 • تاریخ مجوز : 07/10/1389
 • کد محصول : 2429512509
 • شرح محصول : چربی گیر پودری
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%