نام واحد : ماد شیمی شهر آفتاب

نام محصول : اسید کلریدریک

 • سریال مجوز : 580103000000
 • شماره مجوز : 38494
 • تاریخ مجوز : 18/10/1393
 • کد محصول : 2411412468
 • شرح محصول : اسید کلریدریک
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کودهاوترکیبات ازته(2412)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%