نام واحد : باریج اسانس

نام محصول : لوسینهای گیاهی

 • سریال مجوز : 3105278
 • شماره مجوز : 8333
 • تاریخ مجوز : 07/04/1389
 • کد محصول : 24241493
 • شرح محصول : لوسیون باپایه گیاهی
 • ظرفیت : 45 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 0%
  0%