نام واحد : کودسازان فروردین

نام محصول : کود کامل ماکرو

 • سریال مجوز : 2420372
 • شماره مجوز : 17432
 • تاریخ مجوز : 16/04/1389
 • کد محصول : 24121310
 • شرح محصول : انواع کودکامل
 • ظرفیت : 18,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کودهاوترکیبات ازته(2412)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%